ແຊຕໍ່ດ່ວນ ພໍ່ແມ່ ໃຈ ດຳເອົາ ລູ ກ ໄປ ຖີ້ ມແລ້ວຫນີ

ພໍ່ແມ່ໃຈດຳເອົາລູກໄປຖີ້ມແລ້ວຫນີ ແລະ ມີຄົນຫວງດໃຈດີນຳສົງ່ງ.

ໂຮງຫນໍແຕ່ຕອນນີ້ເດັກນ້ອຍໃດ້ເສຍຊິວິດລົງເດີ້ຫນ້າ

ສົ່ງສານເດພີ້ ແລະ ທາງທີມຄຳຫມິວມາເກັບສົບຍັງບໍຮູ້ສິໃປຜັງຍູ່ໃສ19/7/2021

ທີ່ມາ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *