ຄົນດີຕ້ອງແຊ໌! ບາງທີ Hero. ບໍ່ຈຳເປັນມີ ພ ະ ລັ ງ ວິ ເ ສ ດກະໄດ້

ບາງທີ..Hero..ບໍ່ຈຳເປັນມີພະລັງວິເສດກະໄດ້ແຄ່ມີຈິດໃຈ.

ທີ່ພ້ອມຈະຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ທີ່ຕົກທຸກໄດ້ຍາກເທົ່ານີ້ກໍຖືວ່າເປັນ..

ຂໍຊົມເຊີຍອ້າຍນ້ອງຕຳຫລວດລາວທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນທີ່ລໍາບາກ.

ເປັນຜູ້ຫຍິງເດີນທາງຄົນດຽວເພີ່ນປ່ຽນຢາງຕີນລົດໃຫ້??.

ທີ່ມາ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *