ດ່ວນໆ ລັກມາອີກແຮງງານລາວ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ໆກ່ຽວຂອ້ງລໍຖ້າຮັບພີ່ນອ້ງແຮງງານລາວ

ກັບຈາກປະເທດໄທໃນກໍລະນີພິເສດຜູ່ທີ່ເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກເມືອງ

ແບບຜິດກົດໝາຍ.

ຊົມຄຼິບ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *